GRATIS VERZENDING!

Winkelwagen

Verzendadres
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Edit current shipping address
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

Selecteer alstublieft een verzendmethode

 
Totaal:
€ 0,00
€ 0,00
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Scheepstra Drachten / Scheepstra Rekenmachines / Rekenshop.nl, hierna te noemen Scheepstra, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten

 

1.Algemeen

1.1

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten, alle leveringen van goederen en/of diensten, alle handelingen en overeenkomsten van verkoop of al dan niet nadere overeenkomsten van welke aard dan ook, door of met Scheepstra.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering, overeenkomst of handeling waarbij zij zijn gemaakt.

1.2

In deze voorwaarde wordt verstaan onder leverancier Scheepstra Drachten/ Scheepstra Rekenmachines, nader te noemen Scheepstra. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere ( rechts)persoon, die met Scheepstra een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3

Onderhavige voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op de door de cliënt gehanteerde eigen voorwaarden, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

 

2.Aanbiedingen

2.1.

Alle door ons gedane aanbiedingen zijn, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld, steeds vrijblijvend.

2.2

Aanbiedingen in de vorm van begrotingen,offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.3

Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten ons niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding zullen wij de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis stellen.

2.4

Onze prijzen zijn , tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld, steeds vrijblijvend.

2.5

In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren i.c. prijsverhoging door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belasting of heffingen, door de overheid opgelegd zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

 

3.Bestellingen ontvangen via internet.

3.1.

Bestellingen ontvangen via internet zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Annulering van bestellingen via internet, zijn zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling(en). Ten aanzien van niet tijdig geannuleerde bestellingen waarvan betaling achterwege blijft is Scheepstra gerechtigd handlingskosten te berekenen.

3.2.

Scheepstra kan voor aanvaarding van opdracht(en) aan wederpartij een recente ( maximaal 3 maanden oud ) kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel opvragen.

Aanvrager dient op verzoek deze terstond te overleggen.

Scheepstra houdt zich het recht voor bij het niet verkrijgen van financiële goedkeuring de geplaatste order(s) c.q. opdracht(en) te weigeren.

 

4.Levering en transport

4.1.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de wederpartij.

4.2.

Levering binnen Nederland geschiedt

franco mits het orderbedrag boven

€ 200,00 exclusief B.T.W. bedraagt.

Onder het bedrag van € 200,00 zullen vrachtkosten in rekening gebracht worden.

4.3

De bestelde goederen reizen voor rekening en risico van Scheepstra. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra die de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

4.4.

De wederpartij dient, indien bij aflevering van een zending een beschadiging wordt geconstateerd, ofwel de zending te weigeren, ofwel binnen 24 uur vervoerschade te melden bij de vervoerder die de zending heeft afgeleverd. Mocht het aantal colli niet overeenstemmen, dan is het van belang te tekenen voor het aantal ontvangen colli.

4.5.

Reclames op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen aan Scheepstra te worden gerapporteerd, Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

4.6.

Reclames over facturen dienen schriftelijk of telefonisch te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

4.7.

Scheepstra is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke deelleveranties afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

4.8.

Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.9.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

4.10.

Eventuele specifieke wensen van de cliënt inzake transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de cliënt verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

4.11.

Scheepstra is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen in rekening te brengen en op de factuur te vermelden. Verrekening geschiedt na retourzending in onbeschadigde staat.

4.12.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (middels e-mail) worden door Scheepstra geen retourzendingen aanvaard. Geaccepteerde retourzendingen i.v.m. door Scheepstra gemaakte fouten reizen voor rekening en risico van Scheepstra. Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Scheepstra gemaakte fouten, reizen voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, dan wel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke ongeopend en in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen, binnen 7 werkdagen.

Retourzendingen moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst worden verstuurd naar:
Rekenshop.nl
Jelle Plantingstraat 34
9204 LM Drachten

4.13.

Scheepstra is gerechtigd om bij de retourzendingen welke niet zijn te wijten aan door Scheepstra gemaakte fouten, 10% verwerkingskosten in rekening te brengen, met een minimum van € 7,50.

 

5.Garantie

5.1.

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen verleent Scheepstra 3 maanden garantie m.b.t. de door Scheepstra geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die een oorzaak hebben in de enige vorm van slijtage of aan verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

5.1.A.

Voor wetenschappelijke en grafische rekenmachines geldt echter een fabrieksgarantietermijn van drie jaar conform de garantievoorwaarden/ uitsluitingen van de desbetreffende fabrikanten.

5.2.

Op door derden aan Scheepstra geleverde onderdelen wordt door Scheepstra niet langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan Scheepstra verleent.

5.3.

De garantie vervalt, indien door de wederpartij, en /of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

5.4.

De garantie vervalt eveneens,indien door de wederpartij en /of de door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

5.5.

Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal Scheepstra allereerst trachten het geleverde te repareren.

Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom. Scheepstra sluit evt. aansprakelijkheid voor vervolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.

5.6.

Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig, nakomt, dan is Scheepstra niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

 

6.Eigendomsvoorbehoud.

6.1.

Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Scheepstra tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten.

6.2.

Geleverde goederen kunnen terstond door Scheepstra worden teruggevorderd, indien de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt, of Scheepstra gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal houden. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname zullen blijken te hebben.

6.3.

In geval van surcéance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de tegenpartij of overlijden wanneer de tegenpartij een natuurlijk persoon is, is Scheepstra gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Scheepstra is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zonodig te betreden. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Scheepstra op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

6.4.

Door Scheepstra geleverde goederen mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

 

7.Overmacht

7.1.

Onder overmacht wordt ten deze verstaan: niet toerekenbare niet-nakoming door één der partijen, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

7.2.

Ingeval Scheepstra door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Scheepstra het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de oude overeenkomst te laten vervallen en vervolgens, op het moment dat de omstandigheid die de overeenkomst oplevert zich niet meer voordoet, een nieuwe overeenkomst tot stand te brengen. Dit zonder dat Scheepstra tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

7.3.

Bij overmacht van naar ons inziens blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

7.4.

Scheepstra is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van overmacht.

7.5.

De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.8.Onvoorziene omstandigheden

8.1.

Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, mag de meest gerede partij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


9.Betalingen

9.1.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door ons opgegeven bankrekening.

9.2.

Betaling wordt door Scheepstra eerst als ontvangen beschouwd, zodra dit bedrag is bijgeschreven op één van Scheepstra’s bankrekeningen of in contanten is overhandigd.

9.3.

Indien een bestelling slechts gedeeltelijk is geleverd, dient de wederpartij het daarmee overeengekomen gedeelte van de factuur te betalen.

9.4.

Indien de wederpartij een door Scheepstra als terecht bevonden reclame heeft gemaakt, dient hij de wel correct geleverde goederen binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

9.5.

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt door Scheepstra rente berekend over het gehele door de wederpartij verschuldigde bedrag van minimaal 1% per maand of gedeelte daarvan.

9.6.

Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

9.7.

Scheepstra houdt zich steeds het recht voor contante betaling voor of bij levering te eisen.

9.8.

Indien Scheepstra na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen- ook nadat Scheepstra een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd- heeft Scheepstra het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en /of te vorderen dat de wederpartij binnen een door Scheepstra te bepalen termijn en op de wijze zoals door Scheepstra zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor nakoming van zijn ( verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Scheepstra niet tot ( verdere) uitvoering van deze of enige andere wederpartij met Scheepstra gesloten overeenkomst verplicht.

9.9.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering op Scheepstra aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten te stellen op minimaal 15% exclusief btw, van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00 vermeerderd met de vertragingsrente ex .artikel 9.5, onvermeerderd het recht aan te tonen, dat ter zake van buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag aan Scheepstra in rekening wordt gebracht, welke hogere kosten dan ook worden doorberekend aan de wederpartij.

 

10.Aansprakelijkheid

10.1

De aansprakelijkheid van Scheepstra ter zake van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letstel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.

10.2

Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

 

11.Intellectuele eigendom.

11.1

De wederpartij is gehouden Scheepstra te vrijwaren en schadeloos stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke ten last van Scheepstra mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen Scheepstra ter zake schending van rechten, waaronder onder meer octrooi- en auteursrechten, de gebruikelijke gegevens of modellen en dergelijke, welke ons door of vanwege de wederpartij voor de uitvoering van enige opdracht aan Scheepstra zijn verstrekt. Bovendien is Scheepstra gerechtigd ingeval van aanspraak wegens schending van rechten de verwerking of de vervaardiging en /of levering terstond te staken.

 

12.Bewijs.

12.1

Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Scheepstra beslissend.

 

13.Rechtskeuze en bevoegde rechter.

Op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands Recht bij uitsluiting van toepassing. Alle geschillen- kort geding en voorlopige beslaglegging daaronder begrepen- die ontstaan naar aanleiding van de in het vorig lid bedoelde overeenkomsten zullen door de bevoegde rechter te Leeuwarden worden berecht, tenzij Scheepstra er de voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van een ander bevoegde rechter te onderwerpen, behoudens de bevoegdheid van de kantonrechter volgens de wet.

Zoeken in de shop

Alle merken

iDEAL Payoff 2 groot